Deze voorwaarden gelden voor alle bestellingen en overeenkomsten die tussen de klant en Binnenkweektuin tot stand komen.

Artikel 1: Definities

1.      Binnenkweektuin: Het bedrijf achter de website binnenkweektuin.nl, gevestigd te Scherpenzeel onder KvK nr. 78544769, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

2.      De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3.      Partijen: Binnenkweektuin en koper samen.

4.      Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Binnenkweektuin.

2.      Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

1.      De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. 

2.      Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in het gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.      Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5.      Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

1.      Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2.      Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.      Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

4.      Alle prijzen die Binnenkweektuin hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.      Alle prijzen die Binnenkweektuin hanteert voor zijn producten of diensten, op de website of anderszins kenbaar gemaakt kan Binnenkweektuin ten allen tijden wijzigen.

6.      Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Binnenkweektuin niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

7.      De koper heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 6, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijk regeling.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1.      Een koper kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het product niet gebruikt is.

2.      De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

a.      Op de dag nadat de koper het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

3.      De koper kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via  info@binnenkweektuin.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Binnenkweektuin, binnenkweektuin.nl, kan worden gedownload.

4.      De koper is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Binnenkweektuin, bij gebreke hieraan komt zijn herroepingsrecht te vervallen.

5.      De kosten voor retourneren komen voor rekening van de koper.

6.      Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Binnenkweektuin deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de koper.

Artikel 6: Recht op ontbinding

1.      De koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Binnenkweektuin toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.      Is de nakoming van de verplichtingen door Binnenkweektuin niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Binnenkweektuin is verzuim is.

3.      Binnenkweektuin heeft het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden, indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdelijk nakomt, dan wel indien Binnenkweektuin kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

1.      Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico van verkoper naar koper.

Artikel 8: Recht van reclame

1.      Zodra de koper in verzuim is, is Binnenkweektuin gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de koper geleverde producten.

2.      Binnenkweektuin roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.      Zodra de koper op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de koper de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Binnenkweektuin, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.      De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor de rekening van de koper.

Artikel 9: Monsters en modellen

1.      Indien de koper een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 10: Levering en levertijd

1.      Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.      Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de koper aangegeven adres.

3.      De koper dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem besteld producten tijdig kan plaatsvinden.

4.      Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Binnenkweektuin het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5.      Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de koper een verlate levering niet aan Binnenkweektuin kan tegenwerpen.

6.      De door Binnenkweektuin opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.      De levertijd vangt aan op het moment dat de koper het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Binnenkweektuin.

Artikel 11: Verpakking en verzending

1.      Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de koper, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke hiervan, kan Binnenkweektuin niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.

2.      Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de koper.

Artikel 12: Overmacht

1.      Kan verkoper niet, niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

2.      Onder overmacht verstaan de partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog, sabotage, en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en Telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.      Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Binnenkweektuin 1 of meer verplichtingen naar de koper niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Binnenkweektuin er weer aan kan voldoen.

4.      Vanaf het moment dat een overmachtsituatie zich tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.      Binnenkweektuin is in een overmachtsituatie geen enkele (schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1.      Binnenkweektuin blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Binnenkweektuin op grond van wat voor met Binnenkweektuin gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.      Tot die tijd kan Binnenkweektuin zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.      Voordat het eigendom is overgegaan op de koper, mag de koper de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.      Indien Binnenkweektuin een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Binnenkweektuin het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente vorderen.

5.      Binnenkweektuin kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de koper onder zich houden, totdat de koper alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Binnenkweektuin heeft voldaan, tenzij de koper voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

6.      Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de koper nog betalingen verschuldigd is aan Binnenkweektuin.

7.      Binnenkweektuin is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de koper mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1.      Binnenkweektuin is niet aansprakelijk voor gevolgen als ziekte en/of andere klachten veroorzaakt door het consumeren van (gekweekte) artikelen die gekocht zijn bij Binnenkweektuin.

2.      Binnenkweektuin is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

3.      Indien Binnenkweektuin aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

4.      Binnenkweektuin is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

5.      Indien Binnenkweektuin aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.      Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen, op de website of elders gepubliceerd zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 15: Klachtplicht

1.      De koper dient een door Binnenkweektuin geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.      Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de koper Binnenkweektuin daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op hoogte te stellen.

3.      De koper geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Binnenkweektuin in staat is hierop adequaat te reageren.

4.      De koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5.      Is een klacht gegrond, dan is Binnenkweektuin gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

1.      Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van 90 kalenderdagen. 

2.      De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

3.      De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de koper, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.      Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaan over op de koper op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de koper komen of van een derde die het product ten behoeve van de koper in ontvangst neemt.

Artikel 17: Vrijwaring

1.      De koper vrijwaart Binnenkweektuin tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Binnenkweektuin geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18: Ingebrekestelling

1.      De koper dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Binnenkweektuin.

2.      Het is de verantwoordelijkheid van de koper dat een ingebrekestelling Binnenkweektuin ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Artikel 19: Vervaltermijn

1.      Elk recht van de koper op schadevergoeding van Binnenkweektuin vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20: Wijzigen van de overeenkomst

1.      Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijft om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 21: Wijzigen van algemene voorwaarden

1.      Binnenkweektuin is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.      Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.      Grote inhoudelijke wijzigingen zal Binnenkweektuin zoveel mogelijk vooraf met de koper bespreken.

4.      Kopers zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 22: Overgang van rechten

1.      Rechten van de koper uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Binnenkweektuin.

2.      Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Binnenkweektuin is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3.      Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.